ชื่อโครงการ

Center for Chitin-Chitosan Biomaterials
ศูนย์วัสดุชีวภาพไคติน-ไคโตซาน

หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว
ผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.สุวลี  จันทร์กระจ่าง
คณะผู้วิจัย รศ.ดร.สุวบุญ  จิรชาญชัย
ดร.รัฐ  พิชญางกูร
รศ.ดร.กาวี  ศรีกูลกิจ
ผศ.ดร.รัตนา  รุจิรวนิช
ผศ.ดร.มงคล  สุขวัฒนาสินิทธิ์
ผศ.ดร.วรินทร  ชวศิริ
ผศ.ดร.ขันทอง  สุนทราภา
ผศ.ดร.ศุภจิตรา  ชัชวาลย์
ผศ.พัชรา  ลิมปนะเวช
ดร.วิภาวี  โฮเว่น
ดร.วราวุฒิ  ตั้งพสุธาดล
ดร.นงนุช  ใจบุญ
ดร.ณรงค์  ประไพรักษ์สิทธิ์
ดร.เลอสรร  ธนสุกาญจน์
ดร.พงศ์ธาริน  โล่ห์ตระกูล
อ.อัญชลี  ใจดี
ดร.กนกวรรณ  เสรีภาพ
ดร.พันธ์พิมพ์  วอนขอพร
ดร.ปราณี  เลิศสุทธิวงค์
ดร.รัฐพล  รังกุพันธุ์
ดร.ภาวดี  เมธะคานนท์
ดร.กฤษณา  ศิรเลิศมุกุล
นางสาวปราณี  รัตนวลีดิโรจน์
นางสาวสุทธิรัตน์  ลิศนันท์
เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ นางสาวกัลยารัตน์  สกุณา
ปีที่ดำเนินการ 20 ตุลาคม 2545 19 พฤศจิกายน 2546
สถานภาพโครงการ ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์
แหล่งทุน ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Abstract

Center for Chitin-Chitosan Biomaterials (CCB) has been supported by Chulalongkorn University and the National Metal and Materials Technology Center (MTEC), National Science and Technology Development Agency (NSTDA) since 2002. The aims of CCB are to develop the technology concerning production and application of chitin and chtiosan. In additon, CCB provides the service on Chitin-chtiosan analysis, information, technology transfer and human development. As shown in the annual report, CCB is quite successful on analysis, research and development, consultation which can be observed from a number of customers and publications. Furthermore, CCB produced 10 qualified students having knowledge on chitin-chitosan and has been develping the experites about 50 students. Therefore, these skillful people can modify their knowledge to make our country  sustainable development.

บทคัดย่อ

        ศูนย์วัสดุชีวภาพไคติน-ไคโตซาน เป็นหน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางที่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการนำไคตินและไคโตซานไปใช้ในด้านต่างๆ โดยเน้นการนำผลการวิจัยมาปรับให้เกิดการใช้งานได้จริงในเชิงปฏิบัติ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบสมบัติพื้นฐานของไคตินและไคโตซานให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการสร้างและพัฒนางานวิจัยพื้นฐานและบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับไคตินและไคโตซาน   ซึ่งจากผลการดำเนินงานในปีที่ 1 พบว่า  ศูนย์ฯ ได้มีการทำวิจัยพื้นฐานด้านไคติน-ไคโตซานในแขนงสาขาวิชาต่างๆ อย่างกว้างขวาง และศูนย์ฯ ได้รับการยอมรับจากผู้ผลิต ผู้นำไคโตซานไปใช้และนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ โดยจะเห็นได้จากจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร และเอกสารประกอบการประชุมทั้งในและต่างประเทศ  จำนวนผู้ขอคำปรึกษา จำนวนผู้เข้าฟังการสัมมนา ประชุมวิชาการ และจำนวนตัวอย่างไคตินและไคโตซานที่ส่งมาวิเคราะห์ที่ศูนย์ฯ นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังผลิตบุคลากรในระดับปริญญาตรี โทและเอก รวมทั้งสิ้น 10 คนและขณะนี้มีนิสิต-นักศึกษากว่า 50 คน ที่ศึกษาวิจัยทางด้านไคตินและไคโตซาน ซึ่งบุคลากรเหล่านี้จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต