หน้าแรก     เกี่ยวกับเรา    ข่าวและกิจกรรม    งานวิจัย    ผลงานและสิ่งตีพิมพ์    งานบริการวิชาการ    รางวัล    รูปภาพ    ลิงค์   ติดต่อเรา

Thai / English

 

เครื่องมือวิจัยทางวัสดุศาสตร์ : ทฤษฎีและหลักการทำงานเบื้องต้น

 
Materials Science Research Instruments: Theories and Basic Principles

หนังสือเครื่องมือวิจัยทางวัสดุศาสตร์: ทฤษฎีและหลักการทำงานเบื้องต้นนี้จัดทำขึ้นโดยนำเอาความคิดของการพิมพ์หนังสือ ที่อาศัยผู้เขียนและเรียบเรียงร่วมกันรับผิดชอบ ในแต่ละบทตามความชำนาญของหลาย ๆ  คนทั้งนี้ด้วยเหตุผลหลักที่ต้องการรวบรวมข้อมูลทั้งทฤษฎีและหลักการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์แต่ละชนิดที่ใช้งานทางสาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อันเป็นสาขาวิชาที่ค่อนข้างหลากหลายให้อยู่ในรูปเล่มเดียวกัน ผู้เขียนและผู้เรียบเรียงทั้งหมดเป็นบุคลากรของ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีหน้าที่หลักในการใช้และบำรุงเครื่องมือแต่ละชิ้นมาเป็นเวลานาน นับเป็นการเขียนโดยอาศัยประสบการณ์การทำงานและความรู้ทางทฤษฎีผสมเข้าด้วยกัน

ท่านที่สนใจหนังสือเล่มนี้ติดต่อสั่งซื้อได้ที่

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ศาลาพระเกี้ยว โทร. 0 2187000, 0 22554433 โทรสาร 0 2554441

สยามสแควร์ โทร. 0 2189888, 0 22516141 โทรสาร 0 22549495

e-mail: cubook@chula.ac.th

http://www.cubook.chula.ac.th

 
BACK
GOTO TOP

 

 

  2008 Metallurgy and Materials Science Research Institute (MMRI)
  Chulalongkorn University, Soi Chula 12, Phyatai Rd., Pathumwan
  Bangkok, Thailand 10330.