อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรองของคอมพิวเตอร์

สิริพรรณ นิลไพรัช

        เมื่อพูดถึง “คอมพิวเตอร์”  คุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เรามักคำนึงถึงคือ ขนาดความจุในการบันทึกข้อมูล ซึ่งข้อมูลอาจบันทึกไวัในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์เอง  (computer ‘s main memory) หรือในอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรอง (secondary storage devices )  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูลหรือโปรแกรมในขณะที่ไม่มีการใช้งาน   สำหรับอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรองมีความต้องการแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มของผู้ใช้งาน อาทิ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนตัว อาจต้องการอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรองแค่ความจุ  0.2 เมกะไบต์   ในขณะที่ ธนาคารหรือบริษัทขนาดใหญ่  อาจมีต้องใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรอง ที่มีขนาดความจุ สูง 1,000 เมกะไบต์ จากเหตุที่มีความแตกต่างกันในด้านความต้องการอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรอง ทำให้ชนิดของอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรองมีหลากหลายชนิด แต่ที่รู้จักและใช้กันทั่วไปมี 2 ชนิดคือ แมกเนติกเทป (magnetic tape )  และแมกเนติกดิสก์ (magnetic disk)

        แมกเนติกเทป มีลักษณะเป็นแถบวัสดุพลาสติกขนาด ½ นิ้ว หรือ ¼ นิ้ว  ในการใช้งานอาศัยหัวอ่านและหัวบันทึก(tape drive ) เป็นอุปกรณ์รับและส่งสัญญาณ (input and out put  device) เพื่อเขียน  อ่าน  หรือลบข้อมูล บนแมกเนติกเทป

        แมกเนติกดิสก์ เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรองที่นิยมใช้มากที่สุด  มีขนาดความจุข้อมูลสูง  และสามารถอ่านหรือบันทึกข้อมูลได้รวดเร็ว   อุปกรณ์ชนิดนี้แบ่งได้เป็น  ดิสเก็ต (diskette) และ ฮาร์ดดิสก์ (hard disk)  สำหรับดิสเก็ตนำมาใช้ครั้งแรกเมื่อต้นปี1970  โดยบริษัท ไอ บี เอ็ม (IBM) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว และเป็นแผ่นบางๆ และโค้งงอได้  (flexible) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “ฟลอบปี้ดิสก์” ดิสเก็ตเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลสำรองที่นิยมใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมากที่สุด ในปัจจุบันมีด้วยกัน 2 ขนาดคือ 3 ½  และ5 ¼  นิ้ว มีความจุระหว่าง 0.36-1.44 เมกะไบต์

        ฮาร์ดดิสก์เป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่ปกติมักติดตั้งอย่างถาวรในคอมพิวเตอร์  มีขนาดความจุและความเร็วในการอ่านและบันทึกข้อมูลสูงกว่าดิสเก็ต  ในเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง อาจมีฮาร์ดดิสก์ประกอบอยู่ระหว่าง 2-4 เครื่อง   การรับและส่งข้อมูลเข้าและออกจากฮาร์ดดิสก์ นั้น อาศัยจานขับฮาร์ดดิสก์  ( hard disk drive )  ในปัจจุบันฮาร์ดดิสก์มีความจุตั้งแต่ 100 ถึง 500 เมกะไบต์ ซึ่งความจุ10 เมกะไบต์ สามารถพิมพ์ได้ปริมาณประมาณ 5,000 แผ่นกระดาษ เมื่อกระดาษแต่ละแผนบรรจุข้อมูลประมาณ 2,000 ตัวอักษร

        จากแนวโน้มการเติบโตของเทคโนโลยีด้านต่างๆ  ประกอบกับความต้องการอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้น ทำให้การวิจัยและพัฒนาด้านนี้ เป็นที่สนใจกันอย่างกว้างขวาง  ในอนาคตเราอาจมีแผ่นฟลอบปี้ดิสก์ที่มีขนาดเล็กจิ๋วแต่มีความจุข้อมูลเทียบเท่าฮาร์ดดิสก์  หรือมีสมบัติเด่นอื่นๆ อีกมากมาย 

 

เรียบเรียงจาก

 กลับไปหน้าแสดงรายการ